EN | NL

W&T en lob

In Rotterdam Zuid is sprake van een mismatch tussen onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt. De vraag naar technisch en bèta-geschoold personeel is hoog en zal naar verwachting alleen maar hoger worden. De basis van motivatie en het gevoel van competent zijn voor bèta- technische richtingen en vaardigheden, wordt bij kinderen gelegd voor het tiende levensjaar. In het primair onderwijs is het kennismaken met dergelijke activiteiten en leerstrategieën in de praktijk op de achtergrond geraakt. Zowel vanuit landelijk beleid als gezamenlijke doelen van de (NPRZ) schoolbesturen is er een ambitie om door professionalisering de curricula en didactiek van de scholen op Zuid op dit terrein te versterken en dat wat we hierbij leren te verbinden met de opleiding van leraren in het primair onderwijs.

Het programma Wetenschap & Technologie op Zuid van Hogeschool Rotterdam is gericht op professionalisering van de leerkrachten en stelt zich ten doel om basisscholen te ondersteunen om Wetenschap & Technologie, de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) en de samenhang met het aanbod van loopbaanoriëntatie en - begeleiding (lob) in het curriculum te verankeren.

De ondersteuning bestaat uit: 

Begeleiding op maat per school

Met directie en W&T-coördinator van een school wordt gekeken welke stappen er op de school gezet kunnen worden om een duurzaam W&T curriculum voor de school (door) te ontwikkelen, inclusief de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren en de samenhang met lob. In overleg wordt bepaald aan welke begeleiding er bij het realiseren hiervan behoefte is. Bijvoorbeeld:

-          Verzorgen van een presentatie of workshop voor een studiedag of een teamvergadering.
-          Helpen voorbereiden van een aantal W&T lessen/ project.
-          De OOL didactiek toepassen op de huidige methode.
-          Doelgericht verwijzen naar bronnen, leveranciers en aanbieders.
-          Deelname aan een W&T werkgroep op de school.
-          Advisering t.b.v. materiaal en methode keuze.
-          Hulp bij voorbereiding W&T beleidsplan.

Netwerkbijeenkomsten voor W&T coördinatoren

Per jaar worden 5-6 bijeenkomsten per jaar georganiseerd waarvan de inhoud en de data afgestemd worden met de deelnemers. In deze bijeenkomsten delen de coördinatoren kennis en ervaring met elkaar over het proces op de eigen school. En op basis van door hen gekozen thema’s krijgen zij vakdidactische verdieping, informatie over bepaalde materialen en methoden, organisatorische tips en handvatten die zij kunnen vertalen naar hun eigen team. Onderwerpen die zoal aan de orde komen zijn:

-          Wat zou er in een schoolbeleidsplan voor W&T moeten staan?
-          Hoe zou een leerlijn W&T er uit kunnen zien?
-          Hoe verhoudt het leren programmeren zich tot het domein W&T?

Van alle bijeenkomst wordt een verslag gemaakt inclusief de gedeelde materialen en middelen.

Aanbod van W&T materialen

Leerkrachten primair onderwijs (po) die graag W&T en OOL lessen geven en op zoek zijn naar inspiratie en bij po passend materiaal zijn 33 digitale lesbrieven op basis van door pabo-studenten ontwikkeld materiaal. 

Voor leerkrachten po die nog niet zo ervaren zijn in het geven van W&T lessen, maar dit wel willen uitproberen is er een W&T Waaier. Deze bestaat uit 8 eenvoudige lessen, waarbij het doel, benodigd materiaal bij- en de achtergrond van de les beschreven is en door middel van het volgen van een stapsgewijze uitleg de les gegeven kan worden.

Publicatie Wetenschap & Technologie en lob in het basisonderwijs

Deze publicatie is een samenvatting van de vragen en antwoorden, die samen met basisscholen op Zuid ontdekt zijn tijdens de zoektocht naar het waarom en hoe Wetenschap & Technologie (W&T) in het curriculum te verankeren en te verbinden is met loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB).

Bekijk hier de online versie of download 'm hier.

 

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

Je kunt nooit minder leren