EN | NL

Urban Innovation

Het programma Urban Innovation kent drie innovatielijnen, die invulling geven aan het doel te werken aan een toekomstbestendig veerkrachtig Rotterdam-Zuid, waardoor Rotterdam binnen 20 jaar net zo (goed) functioneert als de andere drie grote steden van Nederland. 

Innovatielijn Maatschappelijke Veerkracht in Hillesluis 

Samen met De Veldacademie draagt Urban Innovation de komende vier jaar bij aan het versterken van maatschappelijke veerkracht in Hillesluis. Hierin zijn verbinding en veiligheid centrale thema’s. De praktijkpartners en de wijkbewoners bepalen samen de maatschappelijke opgaven die de studenten kunnen uitwerken en onderzoeken. Het doel van de samenwerking is dat studenten, partners en bewoners van en met elkaar leren.
Daarnaast zijn de activiteiten in Hillesluis onderdeel van een meerjarig vergelijkend onderzoek tussen Rotterdam-Zuid en Bospolder-Tussendijken. Het langetermijndoel van dat onderzoek is om uitspraken te doen over de effectiviteit van de verschillende benaderingen voor het stimuleren van maatschappelijke veerkracht.

Innovatielijn Wederkerig Wonen

Onder de noemer Nieuwe Woonconcepten voor Rotterdam-Zuid, richten de onderwijs- en onderzoeksopgaven zich op wederkerig wonen en vitale woongemeenschappen.

  •     Het Nieuwe Samen & Anders

Na het aantonen van de relevantie en brede erkenning, gaat het concept voor wederkerig wonen ‘Samen & Anders’ (S&A) van woningcorporatie Laurens Wonen een nieuwe fase in. De komende studentenopgaven dragen bij aan nieuwe ontwikkelingen van woonconcepten.

  •     Afstudeerstudio Nieuwe Woonconcepten voor Rotterdam Zuid

Onze praktijkpartners in Rotterdam Zuid zijn geïnteresseerd in kleinschalige oplossingen voor wederkerig wonen in andere contexten dan Samen & Anders, met name binnen reguliere woningbouwprojecten en in interactie tussen bewoners op wijkniveau. Bovendien ontstaan meerdere bijzondere woonconcepten in (en buiten) Rotterdam. Voor deze thema’s is de Afstudeerstudio beschikbaar. Op basis van ons netwerk en beschikbare kennis, is hier een afstudeeromgeving, waarin praktijkpartners actief aanwezig zijn en meedenken.

Innovatielijn Studeren, Starten, Stijgen 

Gerelateerd aan de doelstelling van NPRZ om het wonen op Zuid aantrekkelijker te maken voor sociale stijgers (young professionals) – is via studentonderzoek de veronderstelling naar voren gekomen dat deze stijgers voormalige starters zijn, en daarvóór studenten waren. Zo is de ambitie gerezen om studenten en starters in Zuid te huisvesten om daarmee op korte termijn de sociale stijgers van de toekomst in Zuid te laten landen.
Onder de druk van de bestaande woningmarkt – waar studenten, starters en middeninkomens lastig woonruimte kunnen vinden – is aangetoond dat studenten die in de stad wonen een hoger studierendement hebben en vaker na hun studie in de stad willen blijven wonen. Een andere belemmering is de studieschuld, waardoor starters met minder kapitaalkrachtige ouders moeilijker een hypotheek kunnen afsluiten en de verhuurmarkt voor hen vaak onbereikbaar is. Beide bieden kansen voor Rotterdam-Zuid. Het is essentieel om in te zien waar deze problemen vandaan komen en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Doel is om bij te dragen aan de discussie over de stad die leefbaar blijft voor alle burgers en de bijbehorende diversiteit van de woningmarkt.
De casuïstiek in deze innovatielijn richt zich op het programma Opstapwijk Lombardijen van NPRZ en haar partners, waarbij de focus ligt op het lerarentekort en hoe leraren gehuisvest kunnen worden.

 

Tijdens WERKplaats op Zuid werd de onderstaande videoregistratie gemaakt van de WERKplaats Urban Innovation. 

Ferhat Dogan bedacht tijdens zijn afstudeeropdracht een oplossing voor studentenhuisvesting.  

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee