EN | NL
MENU

Verbeteren samenwerking met ouders

Verbeteren samenwerking met ouders kent drie programmalijnen:

  • Thuis in Taal
  • Ouderbetrokkenheid bij LOB
  • Impuls Ouderbetrokkenheid

Thuis in Taal
Met name in de onderbouw van de basisschool is praten en lezen met kinderen van belang voor de taalontwikkeling. Hoe doe je dat als je als ouder zelf laaggeletterd bent? In dit onderzoek is de centrale vraag hoe scholen laaggeletterde ouders kunnen ondersteunen in hun rol bij de taalontwikkeling van hun kinderen. De scholen maken onder andere gebruik van de inloopmomenten om ouders mee te nemen in het leren van hun kind. Zij geven hen tips en handvatten om zelf thuis met taalondersteuning daarop aan te sluiten. Dit blijkt een effectieve aanpak. Aanvullend op de ondersteuning op school en in de ouderkamer wordt er geëxperimenteerd met drie onderwerpen: thuisondersteuning die ouders handvatten biedt om taalstimulering thuis te ondersteunen, ondersteunen van ouders bij omgaan met meertaligheid en collega’s stimuleren om de ontwikkelde aanpak in te zetten (verdere implementatie).

Ouderbetrokkenheid bij LOB
Scholen hebben loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) hoog op de agenda staan. Hoewel zij het betrekken van ouders hierbij van groot belang achten, hebben zij moeite om ouders bij de loopbaanprogramma’s te betrekken. Daarom hebben op de vier betrokken scholen afgelopen schooljaar leerkringen (of een focusgroep) van leraren, ouders en leerlingen met veel enthousiasme activiteiten uitgedacht waarmee de scholen ouders volgend studiejaar beter kunnen betrekken. Er staan mooie plannen op stapel! Zo gaat het Zuiderpark werken met huiswerkopdrachten voor kinderen en ouders, organiseren De Hef en Zadkine interactieve ouderbijeenkomsten en ontwikkelt Albeda een samenhangend programma voor de communicatie met de ouders van de eerstejaarsstudenten.

Het project is gekoppeld aan een landelijk project City Deal vanuit het ministerie van SZW.

Impuls Ouderbetrokkenheid
Doel is bijdragen aan het verbeteren van de samenwerking tussen ouders en school en het versterken van onderwijsondersteunend gedrag van ouders. In het kader van het Nationaal Programma biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken de vermelde scholen een combinatie aan van twee programma’s:

  • een verbetertraject waarin scholen, onder begeleiding van CPS onderwijsontwikkeling en -advies,
    samen met ouders werken aan het realiseren van een wederkerige samenwerking
  • een cursus van Sezer voor Diversiteit die ouders in de bovenbouw helpt hun onderwijsondersteunende
    gedrag te versterken.

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid biedt de scholen in dit traject expertise aan en verzorgt een nulmeting en een herhalingsmeting.

Partners: Onderwijstafel, po-vo-en mbo scholen, CPS onderwijsontwikkeling en adviesSezer voor diversiteit

Instituten: ISO, IvLLector: Mariëtte Lusse
  
Programmamedewerker: Martine van der Pluijm  

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946