Verkennend onderzoek naar:

Hoe kan EMI aansluiting vinden op de visie van de Cultuurcampus?

Michiel Spuijbroek

‘’De Cultuurcampus is zeker ook voor Rotterdammers, dus ook voor de bewoners op Zuid.’’ (Karin Fredrikze, 6-4-2021)

Komt voort uit uniek partnership.

Probleem: Bewoners worden nog niet betrokken bij de ontwikkeling van de campus.

Dit heeft als gevolg dat de campus als UFO op Zuid landt.

Met onze kennis en ervaring moet EMI bewoners betrekken bij de Cultuurcampus door co-creatie.

‘’Samen bedenken, samen maken en samen beleven, dat wil ik zien in de aanloop naar de Cultuurcampus.’’

(Jet Houwers, 25-03-2021)

‘’Wij hebben daar ervaring opgedaan in een lange tijd en we weten hoe het daar werkt.’’

(René Bouwmeester, 13-04-2021)

Martijn Mulder: ‘’Je hebt veel meer kans van slagen als je met de belanghebbenden in het beginstadium al om de tafel gaat zitten en met elkaar bedenkt hoe het aanbod vorm zou moeten krijgen.’’ ‘’Commitment is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat je zonder extra investering uitstekende ambassadeurs voor je idee of concept creëert.’’ (Leisure!, pagina 232)

‘’Met co-creatie creëer je loyale, betrokken klanten en/of participanten.’’

(P. van der Ham, 9-5-2016)

“Je moet met de bewoners samenwerken en dan bedoel ik: bij alle beslissingen.’’

(Stephen Willacy in gesprek met Vers Beton, 12-11-2020)

WIN-WIN-WIN

Win Partnership

Doordat EMI bewoners in een vroeg stadium gaat betrekken en mee laat denken bij de ontwikkeling van de Cultuurcampus is er een grotere kans van slagen. Martijn Mulder beschrijft dit in het boek Leisure! op pagina 232. Door bewoners ‘’bloot te stellen’’ aan de Cultuurcampus zal eerder een positieve attitude jegens de Cultuurcampus ontstaan (M. Mulder, 2014).

Win Bewoners

Bewoners mogen, door hen te betrekken bij de ontwikkeling, mee denken in de ontwikkeling van de Cultuurcampus. Hierdoor zal er een lagere drempel voor hen ontstaan om naar de campus toe te komen. De toegankelijkheid gaat hiermee omhoog. Ook draagt de campus bij aan de 4 handelingsperspectieven van de Gemeente Rotterdam die in het document ‘’Visie Cultuur op Zuid’’ benoemd worden: Cultuurdeelname bevorderen, faciliteren van talent, stevige culturele infrastructuur en een aantrekkelijke, levendige leefomgeving.

Win EMI

EMI krijgt de regierol die zij wilt hebben als schakel tussen onderwijsinstellingen en bewoners van Zuid. Dit sluit aan op de wensen van de programmaleiders van EMI. Daarmee helpt EMI de bewoners door bij te dragen aan de toegankelijkheid van de campus én de partnership door de visie die zij voor ogen hebben te realiseren.