Programma’s afgerond

In de afgelopen jaren heeft EMI-HR een aantal programma’s afgerond. Op deze pagina vind je een korte beschrijving. Neem voor meer informatie en bijbehorende publicaties contact op met EMI-HR.

Thuis in Taal

De aanpak van het programma Thuis in Taal helpt professionals stapsgewijs een wederkerige relatie met ouders op te bouwen en de samenwerking vorm te geven ter ondersteuning van de taalontwikkeling van het kind.

Gereedschapskist

Om de samenwerking met ouders te stimuleren en hen thuis te ondersteunen bij taalstimulering, heeft het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam een online gereedschapskist ontwikkeld. In deze gereedschapskist vind je wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde werkwijzen op het gebied van onder meer basale samenwerking, taal en geletterdheid, ouders en lob.

BRIDGE

Het programma BRIDGE – Building the Right Investments for Delivering a Growing Economy – richt zich op kinderen vanaf het primair onderwijs (po). Omdat volgens BRIDGE de basis van motivatie en het gevoel van competent zijn voor technische richtingen en skills, ligt bij kinderen voor het tiende levensjaar. En nu is juist het primair onderwijs het kennismaken met dergelijke activiteiten en leerstrategieën in de praktijk wat op de achtergrond geraakt. Vandaar de ambitie om door professionalisering de curricula en didactiek van de scholen op Zuid op dit terrein te versterken, met de programma’s Ouders en lob en W&T en lob. In het kader van BRIDGE werd lob prominenter in de methodiek van Mentoren op Zuid geïntegreerd en is nu een vast onderdeel van het programma. Om hier vorm aan te geven, is er een W&T-waaier voor MoZ ontwikkeld (zie publicaties).

Ouders en lob

Ouders en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) is een professionaliseringstraject voor vmbo- en primair onderwijs (po)-schoolteams. Gericht op het versterken van de rol van ouders bij het ondersteunen van de schoolloopbaanontwikkeling van hun kinderen. Vanuit dit programma’s zijn twee publicaties ontstaan: een handreiking Ouders & lob voor het vmbo en één voor het basisonderwijs (zie publicaties).

W&T en lob

Het programma Wetenschap & Technologie op Zuid van Hogeschool Rotterdam is gericht op professionalisering van de leerkrachten en stelt zich ten doel om basisscholen te ondersteunen om Wetenschap & Technologie, de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) en de samenhang met het aanbod van loopbaanoriëntatie en – begeleiding (lob) in het curriculum te verankeren. Vanuit dit programma zijn meerdere publicaties ontstaan: lesbrieven, een W&T-waaier en een boekje met vragen en antwoorden (zie publicaties).

Ouders en huiswerk

Om de betrokkenheid van ouders bij het huiswerk van hun kinderen te vergroten en leraren die het lastig vinden om (laagopgeleide) ouders concrete handvatten hiertoe te bieden, heeft het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid een project geïnitieerd waarin leraren van vijftien scholen in Rotterdam (Zuid) en andere steden thuisopdrachten ontwerpen, implementeren en testen.

Gezond op Zuid

Vanuit het thema Gezonde Leefstijl, binnen het netwerk Samen één in Feijenoord, werkten studenten aan integrale oplossingen rond gezondheidsvraagstukken, waarin zelfregie een belangrijk uitgangspunt is. Verschillende partijen vanuit het onderwijs en gezondheid werkten samen met bewoners en jeugd aan het stimuleren en aanmeten van een gezonde leefstijl. De doelgroepen waar studenten zich op richtten: de jongeren en ouderen in Rotterdam Zuid – met name rond het Afrikaanderplein.

Sense of the City

Om een stad vooruit te laten komen is het van belang om mensen die het sociaal en economisch beter krijgen te behouden. Door het creëren van aantrekkelijke woonmilieus blijven mensen zich vestigen op Zuid. Hiervoor zijn forse investeringen nodig in de woningvoorraad en in de randvoorwaarden die de aantrekkelijkheid van het wonen bepalen. Tegelijkertijd leren burgers omgaan met de belangrijkste veranderingen in het publieke domein van de moderne stedelijke omgeving: de toegenomen culturele diversiteit in de stedelijke ruimte.

Het in kaart brengen van sociaal-culturele, linguïstische en economische patroontalen, die zowel in de stad, op straat in de wijken, als in de sociale media en in de collegebanken laat zien op welke manier er een samenhang is tussen de processen in de culturele kaders die inclusiviteit bevorderen. Praktijkgericht onderzoek, gerelateerd aan de strategische koers van Hogeschool Rotterdam en de toekomstverkenning van het Sociaal en Cultureel Planbureau 2050 leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren.

Publicatie archief

Hier vind je alle voorgaande publicaties van de afgeronde programma’s.

Overig

Werkplannen

Hier vind je al onze werkplannen

Highlights

Hier kun je al onze highlights vinden!